Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nadrzecznej w Resku

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na ul. Nadrzecznej w Resku. Roboty obejmują w szczególności:

a)    demontaż wysięgnika i oprawy oświetlenia zewnętrznego z istniejącego słupa;

b)   wykonanie fundamentów typu F-100 pod słupy oświetleniowe 10 – szt.;

c)    dostawa i montaż 10 szt. słupów oświetleniowych o wysokości nad gruntem 5m  typu Art Metal ST-4/94 z wysięgnikiem dwuramiennym R-10, z oprawami oświetleniowymi typu Aries 70W – 20 szt.;

d)   obwód oświetleniowy realizowany kablem YAKY – 4 x 16 mm2 o długości 320 m;

e)    wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej

f)     pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego;

g)   pomiar napięcia rażenia dotykowego;

h)   sprawdzenie stanu izolacji induktorem;

i)     wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

j)     wykonanie kosztorysu powykonawczego w 2 egzemplarzach.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach techniczno – użytkowych i wizualnych, zgodnie z treścią rozdziału 4, pkt 2, ppkt b) niniejszej SIWZ.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, projekt budowlano – wykonawczy - załącznik nr 6, Przedmiar Robót – załącznik nr 7 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  –załącznik nr 8

3.    Wymagany okres rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, a na zainstalowane urządzenia gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę, od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, ale nie krócej niż 24 miesiące.

4.    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w kosztorysie budowlanym, odpowiadającym zapisom SIWZ, projektu budowlano – wykonawczego, STWiOR i przedmiaru robót.

5.    Zamawiający wymaga załączenia do oferty cenowej kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną, wraz z zestawieniem robocizny, materiałów      i sprzętu oraz z tabelą wartości elementów scalonych.

6.    Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych, spełniających wymagania jakościowe, bezpieczeństwa, zgodne z normami i przepisami ustawy      z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), jak również z przepisami dotyczącymi certyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)

7.    Zaleca się, aby każdy z wykonawcówdokonał oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu a także uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do ocenyi wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca.

8.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego.

9. Termin wykonania robót: prace budowlane należy wykonać w terminie: do 15.05.2012r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-01-25 11:54:06 284,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Nadrzeczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-25 11:54:06 626,6KB 272 razy
2 zal_6_do_SIWZ_projekt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-25 11:57:05 7,4MB 292 razy
3 zal_7_do_SIWZ_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-25 12:00:40 79,6KB 345 razy
4 zal_8_do_SIWZ_STWIOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-25 12:00:55 394,6KB 300 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-02-24 12:50:46 2,9MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 25-01-2012 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 25-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 24-02-2012 12:50