Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa fotoradaru

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządu do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość (dalej fotoradar) wraz z wyposażeniem.

2.   Fotoradar musi posiadać możliwość zamontowania w maszcie będącym w posiadaniu Zamawiającego, znajdującym się przy ul. Chopina w Resku. Wykonawca zapewni możliwość montażu urządzenia na maszcie poprzez dostosowanie fotoradaru do istniejącego masztu lub poprzez modernizację istniejącego masztu. Zamawiający dopuszcza również możliwość montażu nowego masztu w miejscu istniejącego, w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Wszystkie koszty związane z wprowadzeniem rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie fotoradaru w istniejącym maszcie lub związane z dostawą i montażem nowego masztu ponosi Wykonawca.

3.   Minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne fotoradaru:

1)    rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości przez pojazdy

2)    pomiar prędkości w zakresie co najmniej od 25 km/h do 250 km/h, oraz wybór prędkości progowych w podanym zakresie ze skokiem co 1 km/h

3)    rejestracja obrazu naruszeń przepisów ruchu drogowego, a w szczególności obrazu pojazdu popełniającego wykroczenie, przy pomocy aparatu cyfrowego (kamery) o rozdzielczości nie mniejszej niż 5 mln pikseli, o matrycy monochromatycznej lub kolorowej, umożliwiającej zapewnienie wysokiej skuteczności rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych przy użyciu dowolnego algorytmu ANPR oraz wizerunku kierującego pojazdem, jeżeli został on zarejestrowany

4)    nieprzerwana praca przez 8 godzin na zasilaniu akumulatorowym 12V w wersji przenośnej

5)    nieprzerwana praca przez 24 godziny na dobę po zamontowaniu w obudowie na maszcie

6)    praca na statywie w temperaturze otoczenia od -10°C do +60°C

7)    praca przyrządu zamontowanego na maszcie w temperaturze otoczenia od -30°C do +60°C

8)    praca na statywie (trójnogu) pozwalającym na wypoziomowanie i posadowienie urządzenia w terenie o nierównym podłożu

9)    rejestracja wykroczeń drogowych o dobrej jakości obrazu, w każdych warunkach pogodowych dnia i nocy, bez konieczności przeprowadzania ręcznej korekty ustawień parametrów aparatu fotograficznego takich jak: ostrość, czułość oraz czas otwarcia migawki

10)rejestracja oraz umieszczenie w kadrze zdjęcia następujących danych: data, czas, lokalizacja urządzenia, obowiązująca prędkość na danym odcinku drogi, wskazanie prędkości pojazdu, którego prędkość została zmierzona, numeru kolejnego zdjęcia, trybu, dla jakiego realizowany jest pomiar prędkości (pojazdy odjeżdżające lub nadjeżdżające oraz obu kierunków równocześnie) wraz z odpowiednim zapisem w języku polskim w zestawie danych ewidencyjnych dot. każdego z zarejestrowanych wykroczeń

11)wykonywanie dobrej jakości zdjęć bez efektu powstawania refleksów na przednich szybach lub tylnych szybach pojazdów w zależności od kierunku dokonywania pomiarów i rejestracji wykroczeń drogowych, przy użyciu specjalistycznych filtrów antyrefleksyjnych lub innych skutecznych metod przeciwdziałania temu zjawisku

12)wysoka dokładność pomiaru prędkości pojazdu mieszcząca się w zakresie +/- 3 km/h dla prędkości do 100 km/h oraz +/- 3 % dla prędkości powyżej 100 km/h

13)odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

14)praca urządzenia przy użyciu zwykłej ksenonowej lampy błyskowej o barwie czerwonej lub barwie pomarańczowej bez efektu oślepiania kierujących pojazdami

15)dokonywanie pomiarów prędkości zarówno dla pojazdów nadjeżdżających, odjeżdżających oraz z obu kierunków równocześnie

16)rejestracja wykroczeń drogowych w ilości minimum 2 wykroczeń/sekundę

17)automatyczne rozróżnianie pojazdów osobowych od ciężarowych wraz z odpowiednim zapisem w zestawie danych ewidencyjnych dotyczących każdego z zarejestrowanych wykroczeń

18)ustawianie osobnych progów prędkości dla samochodów osobowych i ciężarowych (np. dla samochodów osobowych 60 km/h, a dla samochodów ciężarowych 50 km/h)

19)automatyczna zmiana dozwolonej prędkości (np.: na obszarze zabudowanym) w godzinach nocnych wraz z odpowiednim zapisem w zestawie danych ewidencyjnych dotyczących każdego z zarejestrowanych wykroczeń.

20)automatyczny restart urządzenia po zaniku zasilania oraz automatyczny powrót do ostatnich ustawień i konfiguracji, skutkujących kontynuacją pracy urządzenia oraz rejestracją wykroczeń drogowych, bez konieczności ingerencji człowieka z zewnątrz. W przypadku braku zasilania lub awarii urządzenia, wszystkie zarejestrowane do momentu zaniku zasilania lub awarii dane muszą zostać zachowane w urządzeniu. W przypadku wyposażenia urządzenia rejestrującego w dodatkowy akumulator, który pełni rolę awaryjnego zasilania,

21)ciągła praca w trybie 24 godzinnym z włączoną lampą błyskową bez przegrzewania się urządzenia

22)rejestracja oraz zapis zarejestrowanych wykroczeń w ruchu drogowym na nośniku danych takich jak dysk twardy, karta SD lub pamięć typu FLASH co najmniej 30 000 wykroczeń drogowych bez konieczności ich kasowania lub nadpisywania

23)odpowiedni poziom bezpieczeństwa zgromadzonych danych w urządzeniu poprzez zastosowanie kryptograficznych algorytmów ich szyfrowania w sposób zapewniający sprawdzenie czy zestaw danych ewidencyjnych każdego wykroczenia nie został poddany modyfikacji

24)bezpieczeństwo zgromadzonych w przyrządzie danych dotyczących zarejestrowanych naruszeń, polegające na zapewnieniu braku możliwości dostępu i usunięcia tych danych w sposób nieautoryzowany przez osoby do tego celu niepowołane.

25)możliwość podłączenia do niego dodatkowych urządzeń zewnętrznych w szczególności takich jak:

(1)    komputer przenośny,

(2)    modem do transmisji danych,

(3)    urządzenie monitorujące stan pracy przyrządu pomiarowego poprzez porty USB oraz LAN

26)Komunikacja z urządzeniem rejestrującym za pośrednictwem dołączonego wyświetlacza dotykowego lub panelu sterującego lub komputera przenośnego typu Laptop. W przypadku połączenia przewodowego należy urządzenie wyposażyć w przewód łączący o długości minimalnej 2m. Wszystkie komendy oraz komunikaty muszą być wyświetlane w języku polskim, a oznakowania przycisków oraz piktogramy czytelne dla użytkownika.

27)rejestrowanie danych statystycznych takich jak: liczba przejeżdżających wszystkich pojazdów, liczba pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość, liczba wykonanych zdjęć, czas pracy urządzenia

28)zdalna diagnostyka oraz konfiguracja, poprzez możliwość zdalnego połączenia się za pośrednictwem sieci LAN i Wi-Fi

29)zasilanie napięciem znamionowym  12V DC  dla wersji podstawowej przenośnej lub 230 V AC /50Hz gdy urządzenie zostaje zainstalowane w maszcie stacjonarnym

30)oprogramowanie oraz interfejs użytkownika pozwalający na rozróżnianie poziomów uprawnień przypisanych do różnych użytkowników, a w szczególności powinien uwzględniać podział na: użytkownika (operatora), administratora oraz serwis;

4.   W przypadku dostawy wraz z urządzeniem rejestrującym dedykowanej dla niego obudowy, musi ona spełniać następujące kryteria:

a) obudowa musi być odporna na celowe działania niszczące i dewastacyjne, wandalizmu poprzez zastosowanie w obudowie odpowiednich zabezpieczeń

b) musi posiadać zamknięcie, zabezpieczające przed dostępem osób nieuprawnionych oraz być wykonana w taki sposób, aby zabezpieczać urządzenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

c) musi być wykonana z materiałów zapewniających skuteczną ochronę antykorozyjną przez okres min. 7 lat

d) obudowa masztu musi być wyposażona w czujnik temperatury oraz czujnik bezwładnościowy lub czujnik uderzenia.

e) obudowa na stacjonarne urządzenia rejestrujące musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2011 w sprawie warunków lokalizacji i sposobu oznakowania miejsca dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące oraz Rozporządzenia z dnia 22.06.2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnalizacji drogowych oraz urządzeń BRD i warunków ich umieszczania na drogach.

5. Fotoradar musi posiadać w szczególności:

a) ważną Decyzję Zatwierdzenia Typu wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, z której wynika, że urządzenie może być zamontowane i rejestrować wykroczenia drogowe w obudowie na konkretnym typie masztu zainstalowanym na poboczu drogi

b) orzeczenie (wydane przez uprawnione laboratorium) dotyczące spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz.1833 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883),

c) w odniesieniu do masztów (obudów) urządzeń rejestrujących – dokumenty potwierdzające, że maszt wraz z obudową przeznaczone do współpracy ze stacjonarnym urządzeniem rejestrującym mogą być wprowadzone do obrotu, tj. dokumenty określone w zapisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr.92 poz. 881 z póź. zm.), albo  dokumenty stanowiące podstawę oznakowania obudów wraz z konstrukcją wsporczą znakiem CE, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr.92 poz. 881 z późn. zm.), albo  dokumenty potwierdzające legalne wprowadzenie obudów wraz z konstrukcją wsporcza do obrotu w innym państwie członkowskim UE oraz, że ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4, - przy czym obowiązek posiadania dokumentów, o których mowa w lit. c), nie dotyczy wykonawców, którzy złożą ofertę na realizację dostawy fotoradaru z możliwością montażu na istniejącym maszcie bez modernizacji (patrz pkt 3)

d) fotoradar musi posiadać ważne Świadectwo Legalizacji Pierwotnej, które będzie wymagane po zamontowaniu przyrządu pomiarowego w docelowej lokalizacji w momencie jego przekazania Zamawiającemu do użytkowania

6. Jeżeli zapewnienie funkcjonowania fotoradaru w maszcie przy ul. Chopina w Resku będzie wymagało wykonania prac instalacyjnych nowego masztu lub jego elementów, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych oraz uzyskania wszystkich wymaganych polskim prawem zezwoleń na posadowienie konstrukcji masztu w pasie drogowym i uzgodnień oraz uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie.

7. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony fotoradar, na okres nie mniejszy niż 24 miesiące, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

8. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego, którzy będą obsługiwać fotoradar (dwie osoby). Szkolenie zakończone zostanie wydaniem zaświadczenia o przeprowadzonym szkoleniu. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia fotoradaru.

9. Wyposażenie fotoradaru obejmuje komputer osobisty typu laptop o minimalnych parametrach i wyposażeniu jak niżej:

a) procesor dwurdzeniowy 2x2GHz, 3MB cache

b) matryca 15,6”

c) karta graficzna dedykowana z własną pamięcią 512Mb

d) pamięć RAM 4GB

e) napęd optyczny DVD RW

f) Wi-Fi

g) czytnik kart multimedialnych

h) system operacyjny działający na zasadzie okienek, obsługujący technologię Net Framework

i) przetwornica samochodowa 12V – 230V

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-01-31 14:41:51 286,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-31 14:41:51 544,6KB 220 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-06 14:50:53 226,5KB
2 sprostowanie_odp_na_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-07 13:56:39 115,9KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_wynik.pdf 2012-02-17 13:32:26 1,2MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 31-01-2012 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 31-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 17-02-2012 13:32