Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej 14.000 EURO na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem drogowym na ulicach Wojska Polskiego, Mickiewicza, Zielonej, Gdańskiej, w miejscowości Starogard oraz na odcinku Resko - Ługowina


Ogłoszenie o przetargu

na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny

o wartości poniżej 14.000 EURO

zamieszczone dnia 15.02.2012r. na stronie internetowej www.bip.resko.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

znak sprawy ZP.271.7.12.ZPOF

 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem drogowym na ulicach Wojska Polskiego, Mickiewicza, Zielonej, Gdańskiej, w miejscowości Starogard oraz na odcinku Resko - Ługowina

 2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Resko reprezentowana przez Burmistrza Arkadiusza Czerwińskiego

Adres: ul. Rynek 1, 72-315 Resko

tel. 091 39 51 503, fax 091 39 51 205

 1. Rodzaj zamówienia: usługi

 2. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego sieci oświetlenia ulicznego na odcinkach;

    1. ulica Wojska Polskiego (od ulicy 1-go Maja do ulicy Dworcowej),

    2. miejscowość Starogard (od budynku nr 1 do budynku 9a),

    3. ulica Mickiewicza (od ulicy Olsztyńskiej do ulicy Poznańskiej),

    4. Resko - Ługowina, (do wykorzystania 5 szt. istniejących bet. słupów)

    5. ulica Zielona,

    6. ulica Gdańska (dz. nr 301, 277) (do wykorzystania 5 szt. istniejących bet. słupów)

 2. Do zadań wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie należeć będzie:

  1. wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie projektowanej sieci oświetlenia ulicznego na ulicy Mickiewicza

  2. uzgodnienie z właścicielami działek oraz ich zarządcami bezkolizyjnego przejścia,

  3. wykonanie projektu sieci oświetlenia ulicznego (po 4 egz.) dla każdego odcinka, o którym mowa w pkt 1), zgodnie z obowiązującymi zasadami Prawa budowlanego i sztuką budowlaną zgodną z polskimi normami (wg. Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej)

  4. wykonanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę m. in. ZUDP, Zarząd Dróg Powiatowych, Rejon Dróg Wojewódzkich, ENEA, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,

  5. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego zadania (po 2 egz. dla każdego odcinka, o którym mowa w pkt1)),

  6. wykonanie kosztorysów inwestorskich (2 egz.)wraz z przedmiarami robót (po 2 egz. dla każdego odcinka, o którym mowa w pkt1));

  7. całość dokumentacji projektowej należy załączyć na nośniku elektronicznym

 1. Decyzję o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 30.03.2012r.

 2. Przebieg projektowanej trasy oświetlenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

 3. Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego.

 1. Projekty budowlano-wykonawcze sieci oświetlenia ulicznego dla ulicy Wojska Polskiego oraz dla miejscowości Starogard wraz z wymaganymi uzgodnieniami i dokumentami, o których mowa w pkt 4, ppkt 2), lit. b), c, d), e), f), g), należy wykonać w terminie
  do 30
  .04.2012r.

 2. Pozostałą część zadania należy wykonać w terminie do 29.06.2012r.

 3. Wykonanie zadania będzie się uważać za zakończone poprzez przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

 4. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:

  1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową, obejmującą zakres rzeczowy określony w niniejszym ogłoszeniu

  2. Wykonawca wystawi osobną fakturę za każdy odcinek, o którym mowa w pkt 4, ppkt 1)

  3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru dokumentacji podpisany przez przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego.

  4. Zamawiający zrealizuje płatność przelewem bankowym na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury, zaakceptowanej przez zamawiającego.

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Adres, pod którym można uzyskać dokumentacje przetargową:

 1. siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 20, w dni robocze, w godz. pracy urzędu

 2. adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: http://www.bip.resko.pl zakładka Zamówienia publiczne.

 1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pan Tomasz Szpak, dostępny pod nr tel. 531 722 291 w godzinach pracy urzędu.

 2. Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

  2. Adres Zamawiającego

   „Oferta na wykonanie projektów oświetlenie ulicznego

   nie otwierać przed 27.02.2012r. godz. 10.15

   Adres składającego ofertę

    1. Dokumenty oferty winny być złożone wewnątrz opakowania.

    2. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1.

    3. Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

    4. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.

    5. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

    6. Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

   1. Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1,
    pok. nr 13 do dnia 27.02.2012r. do godz. 10.00

   2. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, sala konferencyjna, dnia 27.02.2012r. o godz. 10.15

   3. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

   4. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena zamówienia brutto - znaczenie 100%.

   Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

   1. W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

   2. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert lub może być unieważniony bez podania przyczyny.

   3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu przed upływem terminu składania ofert. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

   4. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku.

   Załączniki do pobrania

   Ogłoszenie do pobrania
   1 ogloszenie.pdf 2012-02-15 14:49:55 159,0KB
   2 Zalacznik_nr_1.doc 2012-02-15 14:52:36 31,5KB
   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   1 1.tif Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 07:36:22 769,1KB 73 razy
   2 2.tif Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 07:36:22 3,8MB 74 razy
   3 3.tif Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 07:36:22 6,4MB 85 razy
   4 4.tif Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 07:36:22 283,4KB 71 razy
   5 Zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 11:52:05 31,5KB 71 razy
   Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
   1 pyt_odp_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-20 07:52:36 345,3KB
   2 Gdanska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-20 07:52:59 482,8KB
   3 Lugowina.PDF Po terminie otwarcia ofert 2012-02-20 07:53:54 2,9MB
   4 Mickiewicza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-20 07:54:30 1,1MB
   5 Starogard.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-20 07:54:56 574,9KB
   6 Wojska_Polskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-20 07:55:44 2,2MB
   7 Zielona.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-20 07:56:24 1,8MB
   8 warunki_Gdanska_Enea.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-20 14:11:09 1,2MB
   Wynik postępowania
   1 zawiadomienie_wynik.pdf 2012-02-28 08:43:40 326,9KB

   Metadane - wyciąg z rejestru zmian

   Akcja Osoba Data
   Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 15-02-2012 14:49
   Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2012
   Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 28-02-2012 08:43