Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych miejscowości letniskowej Stara Dobrzyca wraz z remontem pomostu oraz budynku Stanica przy jeziorze Dobrzyca

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych, polegających na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych miejscowości letniskowej Stara Dobrzyca wraz z remontem pomostu oraz budynku „Stanica” przy jeziorze Dobrzyca. Roboty obejmują w szczególności:

 1. Remont budynku „Stanica” (działka nr 161/2):

a) remont pokrycia dachowego nad częścią noclegową (wymiana pokrycia dachowego na nowe bez zmiany obciążeń konstrukcji dachu);

b) remont wykończenia połaci dachu od strony wewnętrznej (strych);

c) remont elewacji budynku „Stanicy”;

d) remont wykończenia podłogi strychu;

e) remont sanitariatów;

f) w sali głównej budynku wykonać w obrębie bramy wejściowej przeszklenie na profilach aluminiowych szklone szkłem bezpiecznym;

g) wykucie starych ościeżnic oraz wstawienie okien zespolonych PCV z okleiną drewnopodobną od zewnątrz - rozwierno-uchylne z nawiewnikami w liczbie sztuk 6 - 5,40m2.

 1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych:

a) remont pomostu poprzez wymianę wszystkich elementów konstrukcji, pali drewnianych i pokładu pomostowego z desek (działka nr 268/2);

b) remont 2-óch budynków toalety publicznej wraz z wykonaniem nowego deskowania na dachach budynków (działka nr 268/2 oraz działka nr 88/2);

c) remont oświetlenia terenu (działka nr 268/2) - istniejące słupy oświetleniowe należy zdemontować i wymienić na słupy wskazane w projekcie o parametrach poboru mocy takich samych jak istniejące (po montażu należy wykonać niezbędne pomiary sprawdzające);

d) wokół każdego miejsca ogniskowego zdemontować istniejące ławki i zamontować po 4 sztuki ławek wolnostojących, stalowych, kotwionych w gruncie (na działce nr 268/2 znajdują się 3 miejsca ogniskowe i na działce nr 88/4 znajdują się 2 miejsca ogniskowe, czyli należy zamontować 20 sztuk ławek), Dodatkowo 2 sztuki w/w ławek należy zamontować przed budynkiem „Stanicy” w miejsce istniejących, które należy zdemontować;

e) w pobliżu miejsc ogniskowych zamontować należy dwie wiaty drewniane z bali (altany) kryte gontem bitumicznym w kolorze ceglastym (kształt karpiówka) o powierzchni min. 8 m2 (wzór wiaty (altany) przedstawiony został w projekcie) - jeżeli zamontowana wiata przez Wykonawcę nie będzie wyposażona w ławki i stół, to do każdej z nich należy wstawić stół z ławkami typu „stół piwny” (działki nr 268/2 i 88/4);

f) wykonanie towarzyszących prac ziemnych dla celów posadowienia ww. altan,

g) remont wraz z miejscowymi odtworzeniami ogrodzenia terenu pola namiotowego (działka nr 268/2) - należy zamontować ogrodzenie wykonane z paneli systemowych o wys. 1,5 - 1,7 m z dwiema furtkami, których lokalizacje należy ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia;

h) istniejące stoły z ławkami należy zdemontować i zamontować 6 sztuk stołów z ławkami typu „stoły piwne” - 4 szt. na działce 268/2 i 2 szt. na działce 88/4;

i) istniejące śmietniki należy zdemontować i zamontować (w podłożu na stopie fundamentowej) 12 sztuk koszy stalowych z drewnianym wykończeniem i zadaszeniem, o podwyższonej wytrzymałości na warunki atmosferyczne - 6 szt. na działce 268/2 i 6 szt. na działce 88/4;

j) remont placu do gry w siatkówkę (działka nr 88/4) - przystosować do gry w siatkową piłkę plażową, teren boiska o wymiarach 16 m x 8 m należy przystosować do gry w siatkową piłkę plażową, wykonać nawierzchnię piaskową (o konstrukcji: piasek kwarcowy gr. 50 cm i żużel paleniskowy gr. 30 cm), wykonać strefę bezpieczeństwa 2 m szerokości na obwodzie pola gry w sposób analogiczny jak boisko do gry, całość ograniczyć bezpiecznymi obrzeżami dostosowanymi do tego typu boisk - istniejące słupki należy zdemontować i wyposażyć boisko w dwa słupki stalowe przeznaczone do gry w piłkę plażową na obiektach otwartych z ochraniaczami (słupki osadzone na stałe) i siatkę do gry oraz linię boiska;

k) remont ujęcia wody pitnej (działka nr 268/2) - w miejscu ujęcia wody na polu namiotowym zamontować na fundamencie tzw. zdrój uliczny;

 1. Remont placu zabaw (działki nr 88/4 i 286) - należy zdemontować istniejące urządzenia znajdujące się na placu zabaw i wyposażyć w następujące elementy:

a) karuzelę koszyczkową;

b) zestaw wielofunkcyjny wieżowy - zawierający dwie duże wieże z daszkami, schody, pomost, zjeżdżalnie ze stali kwasoodpornej, ściankę wspinaczkową, kratę z łańcucha;

c) huśtawkę zwykłą, podwójną;

d) huśtawkę ważkę podwójną z rury;

e) piaskownicę;

Wyżej wymienione elementy należy rozmieścić z zachowaniem wymiarów i stref ochronnych wskazanych w projekcie budowlano - wykonawczym. W przypadku zastosowania elementów wyposażenia o wymiarach większych należy zachować strefy bezpieczeństwa wskazane przez producenta. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń należy skonsultować z Zamawiającym.

 1. Wykonanie kosztorysu powykonawczego w 2 egzemplarzach.

 

Zdemontowane elementy małej architektury, tj. słupy oświetleniowe, ławki przy miejscach ogniskowych, stoły z ławkami, śmietniki i urządzenia palcu zabaw oraz boiska należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach techniczno - użytkowych, zgodnie z treścią rozdziału 4, pkt 2, ppkt b) niniejszej SIWZ.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 7 oraz Przedmiar Robót - załącznik nr 8

 2. Wymagany okres rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, a na zainstalowane urządzenia gwarancja obowiązuje od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót i jest wystawiana zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę, lecz na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w kosztorysie budowlanym, odpowiadającym zapisom SIWZ, projektu budowlano - wykonawczego i przedmiaru robót

 4. Zamawiający wymaga załączenia do oferty cenowej kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz z tabelą wartości elementów scalonych.

 5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych, spełniających wymagania jakościowe, bezpieczeństwa, zgodne z normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), jak również z przepisami dotyczącymi certyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)

 6. Zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca.

 7. Termin wykonania robót: prace budowlane należy wykonać w terminie do 15.06.2012 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-03-08 20:25:18 217,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-08 20:25:18 697,3KB 240 razy
2 zal_7_projekt_dobrzyca.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-08 20:26:37 3,0MB 1163 razy
3 zal_8_przedmiar_dobrzyca.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-08 20:28:12 126,9KB 361 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogloszenie_zmiana_12_03_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-12 09:32:37 160,0KB
2 zawiadomienie_12_03_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-12 09:32:52 120,9KB
3 zal_8_przedmiar_aktualny_12_03_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-12 09:33:09 126,5KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-04-03 12:13:10 221,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 08-03-2012 20:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 08-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 03-04-2012 12:13