Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 2011-02-15 11:42
dokument W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miejscowości Resko dla obszaru zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 2011-02-15 11:41
dokument Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 2011-02-15 11:40
dokument W sprawie ustanowienia za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Resko 2011-02-15 11:39
dokument W sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-02-15 11:38
dokument W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2011-02-15 11:35
dokument W sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2011-02-15 11:34
dokument W sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd 2011-02-15 11:32
dokument W sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 2011-02-15 11:31
dokument Zmieniająca uchwałę Nr XLI/262/10 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza 2011-02-15 11:29
dokument W sprawie zmiany w programie gospodarczym pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Resko na Lata 2004 - 2007" 2011-02-15 11:28
dokument W sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. 2011-02-15 11:27
dokument Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 2011-02-15 11:26
dokument W sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2011 r. 2011-02-15 11:24
dokument W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2010-12-14 08:46
dokument W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2010-12-08 12:56
dokument W sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2011 rok 2010-12-08 12:55
dokument W sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2011 rok 2010-12-08 12:54