Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

§ Samodzielne stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

Do zadań stanowiska do spraw księgowości budżetowej (FN I) należy:

1) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie  dochodów budżetowych,

2) klasyfikacja dochodów budżetowych,

3) współdziałanie w uzgodnieniach i w weryfikacji dochodów budżetowych,

4) zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

5) analiza kont rozrachunkowych,

6) sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,

7) księgowanie dowodów finansowych jednostki budżetowej oraz zaangażowania,

8) terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa,

9) PEFRON,

10) prowadzenie rejestrów, jpk i rozliczanie podatku od towarów i usług VAT oraz współpraca z US dotycząca podatku VAT,

11) ewidencja księgowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz ilościowa wyposażenia,

12) współdziałanie w bieżącej aktualizacji i wdrożeniu zmieniających się przepisów dotyczących księgowości budżetowej,

13) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności,

14)księgowanie i egzekucja wpłat z tytułu wieczystego użytkowania działek, przekształcenia, sprzedaży ratalnej mieszkań i lokali.

15)wydawanie i prowadzenie książek druków ścisłego zarachowania.

 

Do zadań stanowiska do spraw księgowości budżetowej (FN II) należy:

1) realizacja zadań wynikających z zastępstwa Skarbnika i Głównego księgowego,

2) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

3) kompletowanie dokumentów księgowych,

4) klasyfikacja wydatków budżetowych,

5) dekretowanie dowodów księgowych do ujęcia ich w księgach rachunkowych oraz zaangażowania,

6) bieżąca kontrola i analiza wykonywania planów finansowych jednostki UM,

7) uzgadnianie sald rozrachunkowych, weryfikacja kont i wystawianie potwierdzeń sald,

8) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych jednostkowych w zakresie wydatków,

9) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,

10) obsługa kredytów bankowych, pożyczek i papierów wartościowych, terminowe przekazywanie spłat rat i odsetek,

11) współpraca przy opracowywaniu i realizacji Polityce Rachunkowości,

12) terminowe i prawidłowe przekazywanie i rozliczanie zaliczek, należności oraz zobowiązań,

13) bieżąca aktualizacja i wdrożenie zmieniających się przepisów dotyczących księgowości budżetowej,

14) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności,

 

Do zadań stanowiska do spraw księgowości budżetowej (FN III) należy:

1) prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych;

2) prowadzenie ewidencji ilościowej wyposażenia;

3) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych gminy (dokonywanie wyceny i sporządzenie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych) w zakresie pozostałych środków trwałych;

4) ustalenie niedoborów i nadwyżek;

5) rozliczanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę oraz udzielanych z budżetu gminy;

6) księgowanie dowodów finansowych – organ;

7) terminowe sporządzanie przelewów na podstawie zatwierdzonych do wypłat dowodów;

8) sporządzanie sprawozdań jednostkowych: Rb-50 w zakresie dochodów,  Rb-27S w zakresie dotacji subwencji i Urzędów Skarbowych, Rb-ST, Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN – organ;

9) sporządzanie sprawozdań zbiorczych – organ;

10) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdań finansowych

 

Do zadań stanowiska do spraw płac (FN IV) należy:

1) sporządzanie list płac;

2) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników;

3) naliczanie składek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, zdrowotnego, chorobowych pracowników;

4) sporządzanie imiennych deklaracji pracowników wg poszczególnych składek;

5) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

6) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i rozliczanie podatku dochodowego wynikającego z umów zlecenia, umów o dzieło i umów o pracę oraz PIT-R;

7) wystawianie i podpisywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – ZUS Rp-7 oraz pozostałych zaświadczeń o wynagrodzeniu;

8) sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagradzaniu;

9) sporządzanie wniosków o refundację do PUP i innych instytucji;

10) naliczanie i rozliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

11) naliczanie i rozliczanie funduszu sołeckiego;

- terminowe przekazywanie Wojewodzie oraz sołtysom informacji o wysokości środków przypadających na sołectwo w danym roku,

- występowanie do Wojewody o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,

- przyjmowanie wniosków na zadania wykonywane  w ramach funduszu sołeckiego, sprawdzanie ich poprawności, prawidłowości i zgodności z przepisami,

 - przedłożenie do projektu budżetu wysokości dochodów i wydatków jednostek pomocniczych,

- nadzór nad realizacją wydatków w budżetowych sołectw pod względem ich zgodności z planami finansowymi i rzeczowym zakresem merytorycznym,

- prowadzenie sprawozdawczości z realizacji funduszu sołeckiego,

- zatwierdzanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym przedłożonych faktur,

- współpraca z sołectwami i udzielanie im pomocy w realizacji funduszu oraz w dokonywaniu w nich zmian

12) prowadzenie ewidencji środków trwałych;

13) naliczanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

14) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych gminy (dokonywanie wyceny i sporządzenie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych) w zakresie środków trwałych;

15) ustalenie niedoborów i nadwyżek w zakresie środków trwałych;

16) sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych i nakładów inwestycyjnych.

 

Do zadań stanowiska do spraw księgowości budżetowej (FN VIII) należy:

1) w zakresie księgowości budżetowej:

a) przygotowanie danych do okresowych sprawozdań z dochodów budżetowych,

b) klasyfikacja dochodów budżetowych jednostki,

c) księgowanie opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego,

d) dokonywanie uzgodnień i weryfikacji dochodów budżetowych,

e) analiza kont rozrachunkowych, egzekucja należności, potwierdzanie sald należności,

f) sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,

g) współpraca z US, Komornikiem,

h) współdziałanie w bieżącej aktualizacji i wdrożeniu zmieniających się przepisów dotyczących księgowości budżetowej,

i) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności.

j)naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat i egzekucji,

2. w zakresie gospodarki komunalnej:

a) księgowanie opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego,

b) archiwizowanie dokumentów księgowych i ewidencji zdarzeń zgodnie z umowami,

c) naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat czynszowych i egzekucji,

d) wystawianie PIT 8C dotyczących umorzenia zaległości najemcom,

e) księgowanie decyzji o umorzeniach, rozłożeniach na raty należności czynszowych.

3. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

a) prowadzenie rejestru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) księgowanie wpływów i zwrotów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) kontrola prawidłowości wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d) prowadzenie kont osobowych dla właścicieli nieruchomości zobowiązanych do uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e) miesięczne uzgadnianie z zespołem ds. księgowości budżetowej wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g) prowadzenie postepowań dotyczących egzekucji zaległych należności poprzez wystawianie upomnień, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, wystawianie tytułów wykonawczych,

h) współpraca z organem windykacyjnym.

 

Do zadań stanowiska do spraw księgowości budżetowej (FN IX) należy:

1) sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,

2) terminowe przekazywanie dotacji udzielonych z budżetu gminy i innych wynikających z zawartych umów i porozumień,

3) ewidencja księgowa podatku od towarów i usług VAT,

4) sporządzenie i wysyłanie deklaracji VAT, jpk,

5) sprowadzanie wydatków budżetowych z kosztami,

6) bieżąca analiza zapisów w księgach w zakresie prowadzonej ewidencji przy sporządzaniu wydruków,

7) uzgadnianie i sporządzanie zestawienia zobowiązań do sprawozdań miesięcznych i kwartalnych z programu fk z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,

8) rozliczanie i ewidencja dotacji celowych z UW,

9) współdziałanie w bieżącej aktualizacji i wdrożeniu zmieniających się przepisów dotyczących księgowości budżetowej,

10) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 28-12-2005 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 14-06-2019 07:48