Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/212/2000 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30.11.2000 - w sprawie zmiany statutu gminy Resko


UCHWAŁA Nr XX/212/2000
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 30.11.2000

w sprawie zmiany statutu gminy Resko


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j.t. Dz.U.z 1996r. Nr 13, poz.74; zm.: z 1996. Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775, z 1998r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, , Nr 88, poz.985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041/ Rada Miejska w Resku uchwala co następuje :

§ 1
W statucie Gminy Resko stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/143/96 Rady Miejskiej w Resku z dnia 17 maja 1996r. / Dz.Urz.Woj. Zach.Pom. Nr 8,poz.66, z 1999r. Nr 8, poz.87 i Nr 33, poz.569 / wprowadza się następujące zmiany :
1/ w § 7 ust.2 pkt 3 po wyrazie „ cieplną „ dodaje się „ oraz gaz „ ,
2/ w § 7 ust.2 pkt 8 po wyrazie „ podstawowych „ dodaje się „ gimnazjów „ ,
3/ w § 7 ust.2 pkt 9 ,12 i 13 użyty w różnych przypadkach i liczbach wyraz „ komunalny „ zastępuje się użytym w odpowiednich
przypadkach i liczbach wyrazem „ gminny „ ,
4/ w § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie : „ 3. Gmina wykonuje także nałożone przez ustawy lub wynikające z zawartych porozumień zadania zlecone a także powierzone."
5/ w § 8 ust.l otrzymuje brzmienie : „ 1. W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.".
6/ w § 11 ust.3 w miejsce wyrazu „ burmistrza „ wpisuje się
„ przewodniczącego Zarządu „.
7/ w § 13 ustęp l i 2 otrzymuj ą brzmienie :
a/ „ 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady miejskiej ."
b/ „2. Po upływie terminu określonego w ust.l sesję zwołuje przewodniczący wojewódzkiej komisji wyborczej w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników do rady miejskiej .",

8/ w § 48 ust.3 po wyrazie Gminy skreśla się kropkę i dodaje :
„ oraz radni pełniący funkcję o których mowa w § 14 ust.1."

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Resku

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Teresa Bas

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 11-06-2003 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2003 10:58