Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR XXXI/309/2001 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16.10.2001r. - w sprawie zmiany statutu gminy Resko


UCHWAŁA
Nr XXXI/309/2001
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 16.10.2001

w sprawie zmiany Statutu Gminy


Na podstawie art.18 ust.2 pkt l oraz art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym //Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74; zm.: z 1996r. Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001r. Nr 45, poz.497/ Rada Miejska w Resku uchwala co następuje :

W Statucie Gminy Resko , stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/143/96 Rady Miejskiej w Resku z dnia 17 maja 1996r. / Dz.Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 8, poz.66; zm.: Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999r. Nr 8 , poz.87, Nr 33, poz. 569/ wprowadza się następujące zmiany :

1/ w § 7 w ust.2 :
a/ pkt l otrzymuje brzmienie:
„ 1 /ładu przestrzennego , gospodarki nieruchomościami , ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej",
b/ pkt 8 otrzymuje brzmienie :
„ 8/ edukacji publicznej" ,
c/ w pkt 10 po wyrazach „ kultury fizycznej" dodaje się wyrazy „ i turystyki",
d/ pkt 14 otrzymuje brzmienie :
„ 14/ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej",
e/ w pkt 16 na początku dodaje się wyrazy „ polityki prorodzinnej , w tym"
f/ dodaje się pkt 17 — 20 w brzmieniu :
„ 17/ wspierania i upowszechniania idei samorządowej , 18/ promocji gminy , 19/ współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20/ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw ".

2/ w § 7 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu :
„ 4/ Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego . 5/ Spory majątkowe wynikłe z porozumień o których mowa w ust. 3 i 4 rozpatruje sąd powszechny. "

3/ w §8:
a/ ust.l otrzymuje brzmienie :
„ 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne , a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi."
b/ dodaje się ust.3 w brzmieniu : „3. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego".

4/ w § 9:
a/ dotychczasowe zdanie oznacza się jako ust.l który otrzymuje brzmienie : „ 1. Organami gminy są : 1/ Rada Miejska, 2/ Zarząd Miejski. "
b/ dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu : „ 2. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
3. Dostęp do dokumentów organów gminy oraz korzystanie z nich odbywa się według zasad: 1/ dokumenty z prac Rady, Komisji i Zarządu udostępnia Biuro Rady Miejskiej, 2/ biuro rady prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, zawierający nazwisko i imię oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, datę złożenia wniosku, zakres żądanych materiałów oraz wyznaczony przez pracownika biura termin ich udostępniania, 3/protokoły z posiedzeń organów gminy udostępniane są z chwilą przyjęcia ich przez ten organ, 4/ dokumenty udostępniane się :
a/ niezwłocznie jeżeli zainteresowany zgłasza wniosek ustnie i dotyczy
on protokołu z Sesji Rady Miejskiej, b/ w terminie nie dłuższym niż 7 dni, jeżeli wniosek został złożony pisemnie i uzgodniono termin wglądu do dokumentów, c/ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wpływu wniosku, jeżeli wniosek nie został złożony osobiście i zachodzi potrzeba pisemnego poinformowania wnioskodawcy o terminie udostępnienia mu dokumentów. 5/ dokumenty udostępnia się zainteresowanemu w biurze rady, w godzinach pracy Urzędu w obecności pracownika biura rady. 6/ zainteresowany może sporządzać odpisy z udostępnianych mu
dokumentów , które na jego żądanie będą potwierdzane za zgodność z oryginałem . "

5/ w §11 :
a/ ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„ 2/ wybor i odwołanie Zarządu , ustalanie wynagrodzeń Przewodniczącego Zarządu, stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, "
b/ ust.11 otrzymuje brzmienie :
„ 11/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań o których mowa w
§ 7ust.3 i 4, "
c/ po ust.12 dodaje się ust.12 a w brzmieniu : „ 12 a/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych , "
d/ po ust.14 dodaje się ust.14 e w brzmieniu :
„ 14 a/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów , "

6/ w § 13 :
a/ w ust.2 wyrazy „ przewodniczący wojewódzkiej komisji wyborczej"
zastępuje się wyrazami „ wojewódzki komisarz wyborczy".
b/ po ustępie 2 dodaje się ust.2 a w brzmieniu :
„ 2a/ Pierwszą sesją nowo wybranej rady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji"

7/ w § 14 dodaje się ust.3 w brzmieniu :
„ 3. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego „ zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem, "

8/ w § 15 dodaje się ust.4 w brzmieniu :
„ 4. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej projekt uchwały, jeżeli wnioskodawca jest Zarząd Miejski, a projekt wpłynął do Rady Miejskiej co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady. "

9/ w § 16 ust.3 otrzymuje brzmienie :
„ 3. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z
projektami uchwał "

10/ w § 18 skreśla się ust.3 i ust.4 .

11/ w § 24 po ust.2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu :
„ 2a. Rada Miejska może wprowadzać zmiany w porządku bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady . "

12/ w §43:
a/ ust.l otrzymuje brzmienie :
„ /. W celu sprawnego wykonywania zadań Rada powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje . Skład osobowy komisji Rada określa odrębną uchwałą na każdą kadencję "
b/ skreśla się ust.2

13/ w §48:
a/ ust.l otrzymuje brzmienie :
„ 1. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje o których mowa w § 14 oraz § 61 ust.2 statutu . Skład osobowy komisji Rada Miejska określa odrębną uchwałą na każdą kadencję . "
b/ skreśla się ust.3 .

14/ w §61 :
a/ ust.l otrzymuje brzmienie :
„/. Organem wykonawczym gminy jest Zarząd Miejski. " b/ ust.2 otrzymuje brzmienie : „2. Zarząd Miasta liczy 3 osoby w tym Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz jeden członek Zarządu."

15/ w § 63 skreśla się drugie zdanie.

16/ w § 64 ust.2 po wyrazie „ głosów" stawia się kropkę a pozostałą część
zdania skreśla się.

17/ w § 74 ust.l otrzymuje brzmienie :
„ 1. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych sołtysów o sesji Rady Miejskiej . "

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego , z tym że § 61 ust.2 , § 63 , § 64 ust.2 mają zastosowanie do kadencji rady następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie .


Przewodniczący Rady Miejskiej
Teresa Bas

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 11-06-2003 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2003 11:14