Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR Nr II/19/2002 Rady Miejskiej w Resku z dnia 02.12.2002r. - w sprawie zmiany statutu gminy


UCHWAŁA Nr II/19/2002
Rady Miejskiej wResku
z dnia 02.12.2002r.

w sprawie zmiany statutu gminy


Na podstawie atr.18 ust.2 pkt l oraz art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 61, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271/ Rada Miejska w Resku uchwala co następuje:

§ 1
W Statucie Gminy Resko stanowiący załącznik do uchwały Nr XIX/143/96 Rady Miejskiej z dnia 17 maja 1996 roku / Dz.Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 8 , poz.66; Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 1999r. Nr 8, poz.87, Nr 33, poz.569; z 2000r. Nr 40, poz.518; z 2001r. Nr 50,poz. 1351 oraz z 2002r. Nr 20, poz.336 / wprowadza się następujące zmiany :

1/ w § 7 w ust.2 :
a/ pkt 3 otrzymuje brzmienie :
„ 3/wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, ",
b/ w pkt 7 wyraz „ komunalnego" zastępuje się wyrazem „ gminnego", d w pkt 14 dodaje się drugą część zdania w brzmieniu: „ w tym wyposażenia i
utrzymania gminnego magazynu przeciwpożarowego,",

2/ w § 8 ust.2 wyrazy „ Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazem „ Burmistrz" ,

3/w §9:
a/ w ust.l pkt 2 wyrazy „ Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazem „ Burmistrz",
b/ w ust.3 pkt l otrzymuje brzmienie :
„ 1/ dokumenty z prac Rady i Komisji udostępnia Biuro Rady Miejskiej ," ,

4/w§11:
a/ pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2/ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności," ,
b/ pkt 3 otrzymuje brzmienie :
„ 3/powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza ," ,
c/ w pkt 4 skreśla się wyraz „ zarządowi" ,
d/ w pkt 9 lit a , b , d , g oraz i użyty w różnych przypadkach wyraz „ zarząd " zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „ burmistrz" ,
e/ w pkt 10 wyraz „ Zarząd" zastępuje się wyrazem "burmistrz".

5/ w § 13 :
a/ ust.l otrzymuje brzmienie :
„ 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady miejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b,",
b/ dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„ 2b. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania rady, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów gminy",

6/ w §14:
a/ ust.l otrzymuje brzmienie :
„ 1. Na pierwszej sesji Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym",
b/ skreśla się ust.2

7/ w § 15:
a/ ust.2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Sesje Rady organizuje oraz prowadzi przewodniczący Rady w porozumieniu oraz z udziałem wiceprzewodniczących Rady. Zakres zadań dla wiceprzewodniczących określa Przewodniczący Rady",
b/ w ust.3 wyraz „ zarządu" zastępuje się wyrazem „ burmistrza", d w ust.4 skreśla się wyrazy „ jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd Miejski, a" ,

8/ § 17 otrzymuje brzmienie :
„ § 17 Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady, Przewodniczący Rady podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń na zewnątrz budynku. "

9/ w § 24 ust.4 otrzymuje brzmienie :
„ 4. Porządek obrad może obejmować informacje Burmistrza z wykonania uchwał Rady oraz innych działań podejmowanych przez burmistrza w sprawach ważnych dla gminy w okresie między sesjami".

10/ w § 29 ust.1 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:
„ Następnie głos zabierają burmistrz lub zastępca burmistrza, członkowie komisji Rady opiniujący projekt uchwały, przedstawiciele klubów radnych i radni, według kolejności zgłoszeń".

11/ w § 30 skreśla się pkt 2,

12/ w § 40 ust.3 otrzymuje brzmienie :
„ 3. Protokół z sesji do czasu jego przyjęcia przez Radę udostępnia się organom gminy w biurze Rady"

13/ § 44 otrzymuje brzmienie:
„ Stałymi Komisjami Rady są: 1/Komisja Rewizyjna, 2/Komisja Budżetowa,
3/ Komisja Rolnictwa i Działalności Gospodarczej,
4/Komisja Zdrowia, Polityki Socjalnej i Oświatowej oraz Sportu i Wypoczynku"

14/ w § 46 ust.1 otrzymuje brzmienie :
„ 1. Komisje przedstawiają Radzie sprawozdania ze swojej działalności nie rzadziej jak raz w roku",

15/ w § 47 w ust.2 wyraz „ Zarządowi" zastępuje się wyrazem „ Burmistrzowi",

16/ w § 48 w ust. l skreśla się wyrazy „ oraz § 61 ust.2 statutu."

17/ w § 49:
a/ ust.1 otrzymuje brzmienie:
„l. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Kontrolę przeprowadza się według kryterium legalności, rzetelności i celowości działań oraz gospodarności.",
b/ w ust.2 wyraz „ Zarządowi" zastępuje się wyrazem „ Burmistrzowi",
c/ dodaje się ust.3 w brzmieniu :
„ 3. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radą w zakresie kontroli. Upoważnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę na podstawie § 43 statutu".

18/ w § 57 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Wnoszone przez radnych interpelacje i zapytania mogą być kierowane do Burmistrza, Z-cy burmistrza, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy".

19/ w § 58 w ust.4 wyrazy „ do 30 dni" zastępuje się wyrazami „ do 14 dni" ,

20/ Rozdział F otrzymuje brzmienie:
„ F. Burmistrz"

21/ §60 skreśla się

22/ § 61 otrzymuje brzmienie:
„ § 61. Organem wykonawczym gminy jest burmistrz".

23/ w §62:
a/ w pierwszym zdaniu wyraz „ Zarządu" zastępuje się wyrazem" Burmistrza".
b/ dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do
pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, 11/ wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej lub upoważnienie do ich wykonania zastępcę burmistrza lub sekretarza gminy".

24/ skreśla się § 63.

25/ skreśla się § 64.

26/ w § 65 otrzymuje brzmienie:
„ Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia".

27/ § 66 otrzymuje brzmienie:
„ § 66 .Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz".

28/ skreśla się § 67

29/ w § 68 w ust.3 skreśla się wyrazy „ oraz zastępca burmistrza",

30/ § 69 otrzymuje brzmienie:
„§ 69. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia jego zastępca burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą".

31/ w § 70 w ust.1 skreśla się wyrazy" w liczbie 18",

32/ w § 73 wyrazy „ Zarządowi Miejskiemu" zastępuje się „ Burmistrzowi".
§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Basowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 11-06-2003 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2003 11:32