Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Statut Sołectwa


Załącznik do uchwały Nr V/37/2003
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 20.02.2003


STATUT SOŁECTWA


ROZDZIAŁ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1
1 Sołectwo Gardzin jest jednostką pomocniczą Gminy Resko
2. Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę samorządową.
3. W skład sołectwa Gardzin wchodzą wsie : Gardzin, Gozdno, Potuliny, Stara Dobrzyca, Sosnowo, Sosnówko , Prusim.ROZDZIAŁ II
ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA

§ 2
Do zakresu działania samorządu sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów.

§ 3.
1. Sołectwo jako całość posiada kompetencje stanowiące, opiniodawcze i kontrolne.
2. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła.
3. Dochody sołectwa tworzą:
a) udziały w budżecie gminy,
b) przychody własne sołectwa pochodzące z najmu i dzierżawy lokali, imprez,
c) dotacje celowe z budżetu gminy,
d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,
e) saldo środków z roku ubiegłego.

4. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie
rocznego planu finansowo-rzeczowego.

§ 4
Mieszkańcy sołectwa czynnie uczestniczą w podejmowaniu wszelkich rozstrzygnięć prawnych i administracyjnych dotyczących sołectwa.ROZDZIAŁ III
ORGANY SOŁECTWA

§ 5
1 Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
2. Zebranie wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.
§ 6
1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

§ 7
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.
2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
a) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) opiniowanie lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i uciążliwych dla otoczenia oraz środowiska naturalnego.
c) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz odwołania tych organów,
d) decydowanie o sposobie korzystania z miena gminnego.
c) określenie celów wydatkowania środków budżetowych i własnych sołectwa

3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb,jednak nie rzadziej niż raz w roku. O zebraniu wiejskim zawiadamia sołtys w czasie nie krótszym niż 3 dni przed jego terminem.
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie przy obecności nie mniej niż 10 osób.
5. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys.
6. Sołtys przekazuje podjęte na zebraniu uchwały Burmistrzowi Reska w terminie 10 dni od dnia odbycia zebrania.
7. Nieważność uchwał sprzecznych z prawem stwierdza Rada Miejska, informując o tym fakcie radę sołecką.

§ 8
Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych,
b) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
c) kierowanie realizacją u chwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej,
d) prowadzenie zarządu zwykłego, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, które
gmina przekazała sołectwu do korzystania,
e) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa kierowanych do organów gminy,
f) wykonywanie zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. z zakresu obronności, ochrony p.poż., inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków),
g) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
h) zwoływanie zebrań wiejskich,
i) składanie informacji na zebraniach wiejskich o działalności sołtysa,
j) kierowanie pracą rady sołeckiej,
k) prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa.

§ 9
1. Rada sołecka składa się z minimum 3 członków.
2. Rada sołecka
a) współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
b) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na potrzeby
sołectwa,
c) inicjuje działania społecznie użytecznie dla sołectwa i jego mieszkańców.ROZDZIAŁ IV
TRYB WYBORU SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ

§ 10
1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Burmistrz Reska . W tym celu Burmistrz określa miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania wyborczego.
2. Postanowienie Burmistrza o zwołanie zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania

§ 11
1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków rady
sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 min. od pierwszego terminu zebrania, przy czym liczba uczestników nie może być mniejsza niż 10 osób.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz Reska na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.
4. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisują listę obecności.

§ 12
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ustalenie wyników" wyborów,
d) ogłoszenie wyników wyborów,
e) sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
4. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego przewodniczący zebrania przekazuje Burmistrzowi Reska nie później niż w ciągu 10 dni od dnia odbycia zebrania.

§13
1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej Wyboru i odwołania sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 14
1. Sołtys l członkowie rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska
2. Odwołanie może nastąpić na zebraniu wiejskim zwołanym z inicjatywy 15 uprawnionych do głosowania
3. Odwołanie może nastąpić w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zwykłą większością głosów.
4. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa lub Burmistrza Reska
5. W przypadku, gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi rady sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Burmistrz Reska
6. Sołtys zobowiązany jest zwołać zebranie na wniosek 15 uprawnionych do głosowania w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15
1. Kadencja organu samorządu sołeckiego trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów.
2. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru sołtysa zwołuje Burmistrz Reska nie później niż 6 miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 11-06-2003 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2003 09:03