Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR V/40/2003 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.02.2003r. - w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego, użytków rolnych na których zaprzestano produkcji ro


UCHWAŁA NR V/40/2003
RADY MIEJSKIEJ W RESKU
z dnia 20 lutego 2003r.


w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz..U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 61, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806/ oraz art. 12 ust.1 pkt 7 i art.12 ust.9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / Dz.U.z 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272 i Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875 i z 2002r. Nr 200, poz.1680/
Rada Miejska w Resku uchwala co następuje :


§ 1
1.Zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej , z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego , lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów.
2.Zwolnienia dokonuje się na indywidualny wniosek rolnika który winien zawierać:
1/ wnioskowany okres zwolnienia ;
2/ numer działki , klasę użytku rolnego oraz powierzchnię;
3/ kserokopię mapy geodezyjnej obejmującej działki objęte wnioskiem.

§ 2
Grunty , na których rolnik zaprzestał produkcji rolnej winny zostać oznaczone palikami z tablicą na której podany zostanie numer działki.

§ 3
Termin składania wniosku ustala się do 31 stycznia każdego roku za wyjątkiem 2003 roku w którym termin ustala się do 31 marca.

§ 4
1.Grunty na których zaprzestano produkcji rolnej muszą być zabezpieczone przed rozsiewaniem się chwastów.
2.Wejście na grunty z produkcją rolną przed terminem kończącym okres wyłączenia spowoduje naliczenie podatku wraz z odsetkami od początku okresu wyłączenia.

§ 5
Burmistrz Reska powołuje komisję , której zadaniem będzie dokonywanie klasyfikacji wniosków o których mowa w § 1 ust.2 uchwały oraz kontroli przestrzegania postanowień niniejszej uchwały.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 7
Tracą moc uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/91/92 z dnia 7 kwietnia 1992 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych oraz Nr XXII/199/96 z dnia 19 grudnia 1996 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/91/92 dot. określenia szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2003 roku .
Przewodnicząca Rady
Barbara Basowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 13-06-2003 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 13-06-2003 09:57