Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY RESKO NA LATA 2004-2014STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY RESKO NA LATA 2004-2014

 1. WSTĘP

  Dalekosiężne planowanie kierunków rozwoju jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdego samorządu. W związku z tym władze Gminy Resko podjęły działania w celu określenia aktualnych potrzeb mieszkańców i sposobów ich zaspokojenia. Przeprowadzono dwudniowe konsultacje z lokalnymi liderami (przedsiębiorcami, radnymi, przedstawicielami stowarzyszeń oraz instytucji społecznych itp.)
  i wyznaczono podstawowe priorytety rozwoju gminy, które ujęto w dokumencie programowym: "Strategii Rozwoju Społeczno-gospodarczego Gminy Resko" - określającym ogólne kierunki rozwoju gminy do roku 2014.
  Jasne określenie potrzeb mieszkańców i zaspokajających je ogólnych kierunków działań inwestycyjnych pozwoliły Burmistrzowi Reska i Radzie Miejskiej na sporządzenie szczegółowego programu pod nazwą "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Resko wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004-2007"
  w którym zawarto opisy konkretnych projektów inwestycyjnych wraz z realnymi terminami ich realizacji.


 2. DEBATY STRATEGICZNE

  W celu określenia strategii rozwoju gminy w dniach 29.04.2004r. i 28.05.2004r. w sali widowiskowej Biblioteki Miasta i Gminy Resko odbyły się zebrania władz samorządowych, przedstawicieli inicjatywy społecznej, oraz lokalnych liderów przedsiębiorczości. Z pośród ponad trzydziestu obecnych osób, kierując się ich działalnością społeczną lub zawodową wyodrębniono sześć grup, zajmujących się określaniem potrzeb gminy i sposobów ich zaspokajania w następujących zakresach:

  • ekologia
  • gospodarka
  • infrastruktura
  • przestrzeń
  • społeczność

  Koncepcja rozwoju gminy została wykonana dzięki wzajemnemu połączeniu poglądów i propozycji poszczególnych grup zainteresowań.


 3. ANALIZA SWOT (słabe strony/mocne strony)

  Pierwsza debata strategiczna rozpoczęła się określeniem słabych i mocnych stron Gminy Resko, oraz zagrożeń i szans jej rozwoju w poszczególnych kategoriach zainteresowań (ekologia, gospodarka, infrastruktura, przestrzeń, społeczność). W przeprowadzonych wśród uczestników spotkania ankietach przeważały następujące opinie:

  Główne problemy:
  • bezrobocie
  • brak sieci kanalizacyjnej
  • zły stan nawierzchni dróg i połączeń komunikacyjnych
  • niewystarczające działania w kierunku ochrony środowiska naturalnego

  Mocne strony gminy:
  • korzystne położenie geograficzne i walory krajobrazowe
  • współpraca między organizacjami i samorządami
  • infrastruktura drogowa
  • potencjał ludzki i gospodarczy

  Szanse należy upatrywać w:
  • tworzeniu nowych miejsc pracy w skali makro
  • rozwoju budownictwa mieszkalnego
  • rozwoju funkcji turystycznych gminy
  • współpracy gospodarczej

  Zagrożenia:
  • zanieczyszczenie środowiska naturalego
  • zmniejszenie bezpieczeństwa obywateli
  • pogarszające się warunki bytowe ludności
  • niestabilne prawo oraz brak jego spójności


 4. MISJA GMINY RESKO

  Na podstawie wyników analizy SWOT i uwag uczestników debat strategicznych określono następującą do zrealizowania misję gminy:

  Gmina Resko - Obszar zrównoważonego rozwoju, centrum Pomorza Zachodniego o charakterze rolniczym i turystycznym z dobrą infrastrukturą sprzyjającą rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości. Gmina z dobrą ofertą turystyki pobytowej i weekendowej skierowanej do mieszkańców wielkich aglomeracji i oparta na agroturystyce, zasobach leśnych i pełnej dostępności do terenów rekreacyjnych. Bezpieczny samorząd zapewniający komfort życia i wypoczynek jej mieszkańcom. 5. WYBRANY WARIANT ROZWOJU

  Po szeregu dyskusji w gronie poszczególnych grup zainteresowań oraz na forum ogólnym uczestnicy debat wybrali WARIANT ROZWOJU GMINY RESKO prezentowany poniżej.

  wariant rozwoju  Objaśnienia do nazw celów:
  • priorytety - cele na realizację których zostanie przeznaczone ponad 50% potencjału inwestycyjnego gminy
  • cele niezbędne - na realizację których zostanie przeznaczone 20-35% potencjału inwestycyjnego
  • cele drugorzędne - na realizację których zostanie przeznaczone 10-15% potencjału inwestycyjnego


  Objaśnienia do kolorów:
  • kolor różowy - działania prospołeczne
  • kolor żółty - działania prokonkurencyjne (gospodarka)
  • kolor niebieski - działania proedukacyjne
  • kolor zielony - działania proinnowacyjne


  Jak wynika ze schematu wariantu rozwoju, gmina jako priorytety na które przeznaczone będą największe nakłady inwestycyjne traktuje cele o kolorze różowym, czyli prospołeczne. Nie zaniedbywane są również działania prokonkurencyjne ponieważ dominują wśród celów pierwszorzędnych.

  Priorytetem w działaniach władz samorządowych w najbliższym czasie będzie budowa kanalizacji i sieci wodociągowych we wszystkich miejscowościach gminy, oraz poprawa bazy oświatowej czyli budowy, rozbudowy, remonty i doposażenie gminnych szkół. Nacisk położony będzie również na działania w kierunku racjonalizacji zagospodarowania przestrzennego gminy, pozyskiwania środków finansowych z programów Unii Europejskiej, wprowadzenia usystematyzowanej gospodarki odpadami, oraz stworzenia przedsiębiorcom warunków do zwiększania zatrudnienia. Działania inwestycyjne, choć w małym zakresie władze gminy prowadzić będą również w kierunkach rozwoju turystyki, gazyfikacji, poprawy stanu nawierzchni dróg i innych.


  Pełna dokumentacja programowa rozwoju Gminy Resko dostępna jest dla zainteresowanych w Urzędzie Miejskim w Resku.


 6. AKTY PRAWNE

  1. Uchwała nr XXIII/141/04 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Resko"
  2. Zarządzenie Burmistrza Reska nr 92/2004 z dnia 08.06.2004r. w sprawie procedury opracowania Planu rozwoju Lokalnego Gminy Resko.
  3. Uchwała nr XXIII/142/04 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Resko na Lata 2004-2007".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 07-10-2004 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2004 07:58