Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Resko, dnia 30.01.2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Resko na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po opracowaniu projektu dokumentu Burmistrz Reska wystąpił do właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

     Wymienione jednostki wyraziły opinię w przedmiotowej sprawie:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem nr WOPN-OS.410.280.2019.KM. z dnia 15.01.2020 r. stwierdził, że istnieje możliwość odstąpienia

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

2) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Szczecinie pismem nr NZNS.7040.1.98.2019 z dnia 24.01.2020 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego projektu przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne.

     Mając na uwadze wymienione uzgodnienia odstąpiłem od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Resko na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.

     Zgodnie z art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018, poz. 2081 ze zm.) w nawiązaniu do art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz.1396 ze zm.) informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i miejscu,

w którym jest ona wyłożona do wglądu.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Resko na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” będzie wyłożony do wglądu od 31 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Resku.

Dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Resko pod adresem www.bip.resko.pl natomiast w wersji papierowej jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Resku.

Sprawą zajmuje się Pani Danuta Mielcarek.

 

     Uwagi i wnioski można składać w terminie od 31 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r.:

1) w formie pisemnej, kierując je na adres Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1,

72-315 Resko z dopiskiem „uwagi POŚ”;

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Resku, ul. Rynek 1; 72-315 Resko. Sprawą zajmuje się Pani Danuta Mielcarek;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres sekretarz @resko.pl   

     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Reska. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione się bez rozpatrzenia

 

 

                                                                                 Burmistrz Reska - Arkadiusz Czerwiński

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Resko na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027

POŚ Resko - WSSE Szczecin

POŚ Resko - RDOS Szczecin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 30-01-2020 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2020
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2020 14:56