Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLII/378/23 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki Mateusz Jaworski 2024-01-08 13:43:06
Mateusz Jaworski 2024-01-08 13:19:06
ZARZĄDZENIE SR w Łobzie Sygn. Akt III RC 213_23 Mateusz Jaworski 2024-01-08 13:06:44
wykaz 1_2024 sprzedaż mieszkania, Resko i Iglice Mateusz Jaworski 2024-01-08 11:55:25
przetarg I sprzedaż dz. 754_1, 754_3, Resko, Przemysław lok. miesz. 10_3 Mateusz Jaworski 2024-01-05 10:42:22
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2024-01-05 08:24:34
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2024-01-05 08:23:51
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2024-01-05 08:22:32
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 19 grudnia 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Mateusz Jaworski 2024-01-04 14:10:06
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Budowa miejsca aktywizacji w Resku Łukasz Sobis 2024-01-04 11:40:59
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Budowa miejsca aktywizacji w Łosośnicy Łukasz Sobis 2024-01-04 11:39:10
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Budowa miejsca aktywizacji w Starej Dobrzycy Łukasz Sobis 2024-01-04 11:36:48
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 29 grudnia 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej Przemysław o mocy do 122,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii na działkach nr 18/7, 18/8 oraz 22 obręb Przemysław, gmina Resko ? obszar wiejski, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2024-01-04 11:31:27
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej Przemysław o mocy do 122,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii na działkach nr 18/7, 18/8 oraz 22 obręb Przemysław, gmina Resko ? obszar wiejski, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2024-01-04 11:29:45
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE Zawiadamiam, że w dniu 4 stycznia 2023 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o prowadzonych postępowaniach" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Przemysław o mocy do 122,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii na działkach nr 18/7, 18/8 oraz 22 obręb Przemysław, gmina Resko ? obszar wiejski, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2024-01-04 07:33:44
Mateusz Jaworski 2024-01-04 07:31:00
POLOWANIE II Eskulap Stargard 2023 - 2024 Mateusz Jaworski 2023-12-28 11:44:47
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Łukasz Sobis 2023-12-27 14:09:38
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 27.12.2023 r. Mateusz Jaworski 2023-12-27 12:41:54
Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie zatrudnienia socjalnego w centrum integracji społecznej w roku 2024" Łukasz Sobis 2023-12-27 11:15:42
Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie zatrudnienia socjalnego w centrum integracji społecznej w roku 2024" Łukasz Sobis 2023-12-27 10:42:34
Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2024 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" Łukasz Sobis 2023-12-27 10:40:18
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2024 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich" - Łosośnica Łukasz Sobis 2023-12-27 10:37:50
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2024 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2023-12-27 10:34:11
Mateusz Jaworski 2023-12-27 09:53:05
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 52_2023 Mateusz Jaworski 2023-12-22 11:36:55
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 51_2023 Mateusz Jaworski 2023-12-22 11:36:22
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE Zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2023 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o prowadzonych postępowaniach" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Mateusz Jaworski 2023-12-21 12:49:16
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Mateusz Jaworski 2023-12-21 12:47:43
Obwieszczenie SKO w Szczecinie informujące o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza z dnia 31.10.2023 znak: OŚiGW.6220.12.2021.20 "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych"Smólsko" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 MW Łukasz Sobis 2023-12-19 10:50:27
Obwieszczenie SKO w Szczecinie informujące o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza z dnia 31.10.2023 znak: OŚiGW.6220.12.2021.20 "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych"Smólsko" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 MW Łukasz Sobis 2023-12-19 10:49:54
Obwieszczenie SKO w Szczecinie informujące o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza z dnia 31.10.2023 znak: OŚiGW.6220.12.2021.20 "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych"Smólsko" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 MW Mateusz Jaworski 2023-12-18 11:54:59
Wynik otwartego nabóru na partnera spoza sektora finansów publicznych - organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej. Łukasz Sobis 2023-12-14 14:29:03
UCHWAŁA NR 50.93.9.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Resko na 2024 rok Mateusz Jaworski 2023-12-14 09:01:33
UCHWAŁA NR 50.93.10.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Resko na 2024 rok Mateusz Jaworski 2023-12-14 09:00:48
UCHWAŁA NR 50.93.11.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2024 ? 2035 Mateusz Jaworski 2023-12-14 09:00:00
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 20.12.2023 r. Mateusz Jaworski 2023-12-13 15:06:55
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 13 grudnia 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych nr 413/1, 413/3, 413/5, 415/12, dr 414 w obrębie Iglice w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2023-12-13 14:22:26
Mariola Słodkowska - starszy inspektor ds. oświaty i ochrony zdrowia 30.11.2023 Mateusz Jaworski 2023-12-13 07:21:45
Maja Błaszczyk - podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi 30.11.2023 Mateusz Jaworski 2023-12-13 07:20:46